ผู้บริหาร

นางจุฑามาศ รอดภัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ(Missions)
เป้าหมาย
คำขวัญ
คติธรรม
อัตลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ค่านิยมขององค์กร
การบริหารจัดการ
สีประจำโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ห้องสมุดดีเด่น ระดับประเทศ
โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
ชนะเลิศสุดยอดส้วม ระดับประเทศ ปี 2555
งานวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัยในชั้นเรียน
สื่อ นวัตกรรม
สื่อ นวัตกรรม
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแม่ไม้มวยไทย
โรงเรียนสุจริต
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
SAR ปีการศึกษา 2556
SAR ปีการศึกษา 2556
นักเรียนพิเศษเรียนร่วม
นักเรียนพิเศษเรียนร่วม
กิจกรรม English Daily Conversation
กิจกรรม English Daily Conversation
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/05/2013
ปรับปรุง 25/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 177473
Page Views 233669
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
ประกาศผลการประเมินโครงการครูมืออาชีพ ปี 56
กิจกรรม การประกวดนวัตกรรมของครู 19 พ.ค. 57
กิจกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 19 พ.ค. 57
กิจกรรม การประกวดสื่อ และนวัตกรรม 19 พ.ค. 57
กิจกรรม วิจัยในชั้นเรียน 14 พ.ค. 57
กิจกรรม โครงงาน 14 พ.ค. 57
กิจกรรม การวัดและประเมินผล 14 พ.ค. 57
กิจกรรม การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ และการจัดทำแผนการเรียนรู้ 14 พ.ค. 57
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการตักบาตร กิจกรรมตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา 15 ก.ค. 57
ขอเชิญร่วมงานครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 28 มีนาคม 2557 21 มี.ค. 57
ประกาศโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) เรื่อง การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 26 ก.พ. 57
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง 12 ก.พ. 57
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 12 ก.พ. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 11 ก.พ. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง 11 ก.พ. 57
ประกาศโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเ 07 ก.พ. 57
ประกาศโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบั 07 ก.พ. 57
สรุปกิจกรรม Child Show ที่ได้เป็นตัวแทนกลุ่ม ของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 10 ต.ค. 56
ภาพกิจกรรม
ประกวดโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2
การทดสอบอ่านออกเขียนได้ ภาษาไทย ของนักเรียนชั้น ป.2 - ม.3
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ระดับประถมปลาย
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ระดับประถมต้น
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ระดับปฐมวัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด
กลุ่มงานบุคลากร
รายละเอียดข้อมูลวิชาเอก ข้อมูลบันทึกการสอน ข้าราชการครู 11 มิ.ย. 57
เวรประจำเดือนมิถุนายน 2557 21 พ.ค. 57
เวรประจำเดือนพฤษภาคม 2557 21 พ.ค. 57
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย 21 เม.ย. 57
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 21 เม.ย. 57
แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ข้าราชการครูและบุคลากรทางก 21 เม.ย. 57
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู 21 เม.ย. 57
โครงการครูมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556 21 มี.ค. 57
เวรประจำเดือนเมษายน 57 21 มี.ค. 57
เวรประจำเดือนมีนาคม 57 27 ก.พ. 57
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
แบบวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบ O – NET ปีการศึกษา 2556 11 มิ.ย. 57
แบบวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ 11 มิ.ย. 57
ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1/2557 28 พ.ค. 57
ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1/2557 28 พ.ค. 57
ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1/2557 28 พ.ค. 57
การเปรียบเทียบผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 - 2556 ชั้น ม.3 24 เม.ย. 57
การเปรียบเทียบผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 - 2556 ชั้น ป.6 24 เม.ย. 57
กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 – 2556 ชั้นประถมศึก 18 มี.ค. 57
รายงานผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 17 มี.ค. 57
โครงการงานบริหารวิชาการ 18 ต.ค. 56
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
คำสั่งของโรงเรียน
คำสั่ง เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผิดชอบโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ 04 ก.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมค่าย “เรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม 27 มิ.ย. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2557 24 มิ.ย. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 20 มิ.ย. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและบวชสีลจาริณี ป 31 มี.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายปี และปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 13 มี.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานนักเรียน 26 ก.พ. 57
คำสั่ง แต่งตั้งคณะวิทยากรการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปี 255 16 ธ.ค. 56
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 12 ธ.ค. 56
คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 12 ธ.ค. 56
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้ วันที่
ไม่พบข้อมูลกระทู้
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้
ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.com
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
    กรกฏาคม 2557   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1314 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 3031  
ปฏิทินกิจกรรม
01 ก.ค. 57
เดินสวนสนาม วันลูกเสือแห่งชาติ
03 ก.ค. 57
แข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับกลุ่มโรงเรียน
04 ก.ค. 57
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับมัธยม
05 ก.ค. 57
อบรมครูแกนนำโรงเรียนสุจริต
05 ก.ค. 57 ถึง 06 ก.ค. 57
อบรมพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
06 ก.ค. 57 ถึง 07 ก.ค. 57
อบรมเด็กพิเศษเรียนร่วม
07 ก.ค. 57
อบรมการทำข้อสอบออนไลน์
07 ก.ค. 57
บันทึก VDO ท่องพุทธวจน
08 ก.ค. 57
รับพระราชทานใบประกาศฯ ผู้บริหารดีเด่น
09 ก.ค. 57
เป็นสถานที่แข่งขันพาทีสร้างสรรค์
10 ก.ค. 57
แห่เทียนจำนำพรรษา
10 ก.ค. 57
รับโล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร
12 ก.ค. 57
อบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับปฐมวัย
15 ก.ค. 57
อบรมวิทยากรแกนนำ โรงเรียนสุจริต (ป.5)
17 ก.ค. 57
สอบอ่าน-เขียน นักเรียนชั้น ป.2-ม.3
18 ก.ค. 57
ค่ายภาษาอังกฤษ ป.4
21 ก.ค. 57
ค่ายภาษาอังกฤษ ป.4
22 ก.ค. 57 ถึง 23 ก.ค. 57
ค่ายภาษาอังกฤษ ป.5
24 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57
ค่ายภาษาอังกฤษ ป.6
24 ก.ค. 57
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับประถมต้น
25 ก.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ เข้าศึกษาดูงาน (150 คน)
25 ก.ค. 57
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับประถมต้น
26 ก.ค. 57 ถึง 28 ก.ค. 57
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
27 ก.ค. 57
กิจกรรมท่องพุทธวจน ณ อินดอร์สเตเดียมหัวหมาก
28 ก.ค. 57
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับประถมปลาย
29 ก.ค. 57
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับประถมปลาย
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปี 2557